Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat


1. Bevezetés

 1.1. HeatControll webáruház- Herman Norbert e.v. (székhely:8866 Becsehely , Táncsics utca 4. Nyilvántartási szám: 37610530, adószám: 66684208-2-40), mint

adatkezelő (a továbbiakban az „Adatkezelő”), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

és adatkezelési Szabályzat (a továbbiakban a „Szabályzat”) tartalmát. Adatkezelő kötelezettséget

vállal arra, hogy az általa nyújtott szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés megfelel a jogszabályoknak

és a jelen Szabályzatban foglalt rendelkezéseknek.


1.2. Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat

megváltozásáról az Adatkezelő a(z) heatcontroll.hu weboldalon (a továbbiakban a „Honlap”) előzetesen

értesíti a felhasználókat, amely Honlapon a mindenkor hatályos Szabályzat is megtalálható. A

felhasználók a Szabályzat megváltozott rendelkezéseit a Honlap szolgáltatásainak igénybevételével,

mint ráutaló magatartással fogadják el.


1.3. Az Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz

minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.


2. Fogalmak

2.1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító

jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális

azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó

következtetés;


2.2. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes

adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;


2.3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza,

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,

vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;


2.4. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;


2.5. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé

tétele; 


2.6. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;


2.7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem

lehetséges;


2.8. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;


2.9. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás

helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;


2.10. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése

alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;


2.10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az

adatfeldolgozóval;


3. Az Adatkezelő adatai

 Név: Herman Norbert e.v.

Székhely és levelezési cím: 8872 Muraszemenye, Táncsics út 59.

E-mail cím: info@heatcontroll.hu

Telefonszám: + 36 70 559 6067


4. Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei

 4.1. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások

kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a személyes adatok is

kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.


4.1. Személyes adat akkor kezelhető, ha

– ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

– azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi

önkormányzat rendelete elrendeli. 


4.2. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése

érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés

céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.


4.3. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig kezelhető.


4.4. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az

érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik

azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.


4.5. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés

céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés

céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.


4.6. A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett

véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó

személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes

adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra

irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem

kerülhet sor.


4.7. Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat

a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek

legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,

jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden

olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez

irányú kötelezettségeinek teljesítésére.


5. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja,

5.1. Az adatkezelésre a Honlap felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló

nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását

ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.


5.2. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A

hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a

regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.


5.3. Az adatkezelés célja az Adatkezelő által a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások

minőségének biztosítása. Az Adatkezelő a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz 

kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek

későbbi bizonyítása, illetve az esetlegesen felmerülő bejelentések, panaszok megfelelő kezelése

érdekében tárolja.


5.4. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag a jelen Szabályzatban

írt célra használhatja fel. Törvény eltérő rendelkezése hiányában a felhasználó által megadott

személyes adatok harmadik személyek vagy a hatóságok számára történő kiadása kizárólag a

felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


5.5. Az Adatkezelő a felhasználó által megadott adatok helyességét nem ellenőrzi, az adatok

megfelelőségéért az azokat megadó személy felel. A felhasználó az e-mail címének megadásával

egyben felelősséget vállal azért, hogy az adott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe a Honlap

szolgáltatásait. Mindezekre tekintettel egy adott e-mail címről történt belépéssel kapcsolatos

valamennyi felelősség azt a felhasználót terheli, aki az adott e-mail címet megadta.


6. A kezelt adatok köre

6.1. A Honlapon található webáruház használata nem kötött regisztrációhoz. A megrendelés

leadásakor a felhasználónak a következő személyes adatokat szükséges rendelkezésre bocsátani:

– saját e-mail cím,

– jelszó,

– számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

– telefonszám

– megjegyzések


6.2. A Honlap alapjául szolgáló számítástechnikai rendszer működtetése során automatikusan

rögzítésre kerülhetnek az alábbi adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai,

melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a

technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat

a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor

automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által

kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.


6.3. Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis

adatcsomagot, ún. cookie-t helyezhet el. Az Adatkezelő technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy

a Honlap látogatása során az Adatkezelővel együttműködő harmadik személyek, különösen a Google

Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett az Adatkezelő

honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A cookie-t a felhasználó képes 

törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ezen

túlmenően a Google biztosítja, hogy a felhasználó a Google által megjelenített hirdetések

kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által

elhelyezett cookie-kat.


7. Az adatkezelés időtartama

7.1. A regisztráció során megadott személyes adatokat az Adatkezelő a regisztrációtól kezdődően

annak törléséig kezeli. A regisztráció törlésére a felhasználó kezdeményezésére bármikor sor kerülhet

olyan módon, hogy felhasználó az Adatkezelő a Szabályzat 3. pontjában megjelölt elérhetőségei

egyikén írásban (email, vagy postai küldemény) kezdeményezi a regisztráció törlését.


7.2. Az Adatkezelő által üzemeltetett számítástechnikai rendszer által automatikusan naplózott

adatokat a rendszer a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja.


7.3. A Telenor Magyarország Zrt.,mint adatfeldolgozó által rögzített adatok megőrzésre kerülnek 5 év

időtartamra.


8. Hírlevél és egyéb értesítések küldése

8.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek jogszerű

felhasználására, melyre tekintettel a felhasználó által megadott email címeket csak az alábbiakban

meghatározottak szerint használja fel email küldésére.


8.2. Az email címek kezelése elsősorban felhasználok azonosítását, a megrendelések teljesítését, és

a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során a kapcsolattartást szolgálja.


8.3. Az Adatkezelő rendszeresen hírlevélben értesítheti a felhasználókat, akik a hírlevél küldését

kérték. A kiküldött hírlevelek tartalma a felhasználók által megadott adatok alapján eltérő lehet.

Felhasználó bármikor jogosult a hírlevélről leiratkozni a levél alján elhelyezett link segítségével.


9. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

9.1. A felhasználó által megadott adatokat elsőlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak

megismerni.


9.2. Az Adatkezelő az informatikai rendszer üzemeltetése, a felhasználók megrendelései teljesítése,

és az elszámolás érdekében jogosult adatfeldolgozót (pl. könyvelő, futárszolgálat) igénybe venni.


9.3. Az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók adatai:

Cégnév Székhely Tevékenység

Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest, Dunavirág u.


Az Adatkezelő a fenti táblázat szerinti külső szereplők adatkezelési gyakorlatért nem vállal

felelősséget.


9.4. A fentieken túlmenően a felhasználó által megadott személyes adatok továbbítására kizárólag a

felhasználó hozzájárulása, vagy törvény által előírt kötelező adattovábbítás esetén kerülhet sor.


10. Jogorvoslati lehetőségek

10.1. A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó

személyes adatokról. A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését

vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a felhasználó a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb

esetekben az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez

esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok által előírt

adatkezelésekre, mely esetekben az Adatkezelő az adatokat a szükséges időtartamig megőrzi.


10.2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról,

az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják

vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja

meg a kért tájékoztatást.


10.3. A felhasználó a jogorvoslattal kapcsolatos jogait az Adatkezelő 3. pontban megjelölt

elérhetőségein gyakorolhatja.


10.4. A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.

évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. alapján bíróság előtt

érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH)

(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával

kapcsolatban felmerült panasza esetén.


Muraszemenye, 2018. május 19.